LV EN
Ja Tu proti ieklausīties, ja Tevi interesē, kas notiek apkārt un ja vēlies pastāstīt savu stāstu, tad ienāc. Būsi gaidīts ciemiņš! Šajā mājā dzīvo un saimnieko bērni, un viņiem ir daudz ko pastāstīt gan par zemi un tautu,no kurienes nākuši viņu vecāki, gan par to, kā viņi jūtas šeit – mūsu kopīgajās mājās – Latvijā. Lasīt tālāk
Armēņu, azerbaidžāņu, gruzīnu, igauņu, lietuviešu un latviešu puikas un meitenes Tev to atklās. Ja esi nepacietīgs, tad Tev atliek tikai atvērt mājas durvis, lai stāstu laiks var sākties. Tu nonāksi ģērbtuvē, kur atradīsi tautastērpus, rotaslietas, dažādus aksesuārus, ar kuru palīdzību var bagātināt ģērbšanās stilu. Virtuvē dažādu smaržu un garšvielu jūklī varēsi uzzināt kādu īpašu recepti, vai arī par to, kādi kārumi tiek gatavoti tepat Latvijā un kuri ievesti no Lietuvas, Igaunijas vai Aizkaukāza. Bibliotēkā varēsi lasīt, kādas grāmatas, filmas vai mūziku iesaka citi bērni un jaunieši, bet bēniņos uzzināsi, kā pagatavot kādu interesantu lietu vai arī uzzināt par citu bērnu aizraušanos.
Veido arī Tu savu stāstu – reģistrējies viesistabā viesu grāmatā, atsūti savu stāstu un piedalies stāstu laikā. Mēs piedāvājam Tev dažādas iespējas – piedalīties konkursā Draugu stāsti, sūtīt mums rakstus, ar kuriem varam papildināt informāciju par kādu no Baltijas vai Kaukāza valstīm, sūtīt mums savu ceļojumu pierakstus, fotogrāfijas, klipus, zīmējumus, kolāžas...

Katrs, kurš atsūtīs savu stāstu kopā ar reģistrācijas anketu, kļūs par stāstu draugu, saņems reģistrācijas apliecību ar numuru un varēs piedalīties izlozē un laimēt interesantas balvas.

Seko līdzi notikumiem stāstu mājā un lasi ziņojumu dēli.

Stāstu māja darbosies no decembra līdz jūnijam – mēs kopā dosimies piedzīvojumos, meklēsim neatklāto un stāstīsim par atklāto saviem draugiem.

Stāstu māju Tev piedāvā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, Latviešu valodas aģentūra, Latvijas Nacionālā bibliotēka. Mājai pamatus ielikusi Izglītības un zinātnes ministrija un Sorosa fonds Latvija.

Stāstu draugu draugi ir izdevniecība Liels un mazs, sabiedrība Ideju forums, valodu skola Skrivanek, Rīgas Igauņu vidusskola, Rīgas Lietuviešu vidusskola, Ādažu Brīvā Valdorfa skola, Itas Kozakēvičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācija.Tā, tā! Gandrīz jau viss notika bez manis! Iepazīsimies, esmu šīs mājas mūžīgais iedzīvotājs. Jau ilgi, ilgi. Tik ilgi, ka pats nezinu, cik ilgi. Mani neviens nepamana, jo mani nevar redzēt. Bet es te esmu un redzu, dzirdu, jūtu to, kas šajā mājā notiek. Daudz kas man nav skaidrs, bet daudz kas liekas ļoti interesanti. Bet tā kā esmu pieredzējis visu ko, tad ikkatru mirkli kļūstu aizdomīgs un neuzticīgs. Man patīk, ja mani pārliecina. Citreiz es visus nokaitinu, jo gribu noskaidrot to, ko nesaprotu. Dažkārt man ļoooti patīk tas, kas te notiek. Kā mani sauc? Es esmu NIEKS. STĀSTU mājas NIEKS. Un, ja gribi saprast, kas šajā mājā notiek, tad meklē mani – STĀSTU NIEKU.
 
 
Projekta apraksts

Projekta nosaukums: Bērnu un pusaudžu stāstu projekts “Draugu stāsti”

Īstenošanas termiņi: 2009. gada aprīlis – 2010. gada oktobris


 

Situācijas raksturojums

1999.gadā Apvienoto Nāciju Izglītības zinātnes un kultūras organizācija (turpmāk tekstā UNESCO) tās Ģenerālkonferences 30.sesijas laikā pieņēma rezolūciju par starpdisciplināra un starpsektoru projekta „Kaukāzs” uzsākšanu. Rezolūcija uzsver nepieciešamību izstrādāt un pakāpeniski viena reģiona ietvaros pakāpeniski attīstīt sadarbības projektu, kas aptvertu visas UNESCO darbības jomas un veicinātu to īstenošanu Kaukāza reģionā kā eksperimentālā vidē, apliecinot sadarbību idejas dzīvotspēju. Projekta virsmērķis bija izstrādāt jaunas pieejas starptautiskai sadarbībai izglītības, zinātnes un kultūras jomās atbilstoši 21. gadsimta politiskajām un ekonomiskajām reālijām reģionā, tādējādi dodot ieguldījumu globālo tendenču virzības izpratnē un sekmējot  iespējamo civilizācijas attīstības ceļu analīzes procesu. Atsaucoties šai rezolūcijai, UNESCO Lietuvas Nacionālā komisija sadarbībā ar UNESCO Maskavas biroju 2003.gadā realizēja projektu Dialogs starp civilizācijām. Kaukāzs, kura mērķis bija sekmēt starpreģionu sadarbību, īpaši akcentējot sadarbību mieram kultūras jomā. Kā viens no šī projekta rezultātiem bija kopīgas grāmatas Pasaku tilti (Bridges of tales) izdošana visus projekta dalībvalstu un angļu valodā 2005. gadā, izdevumā apkopojot Kaukāza (Azerbaidžāna, Armēnija, Gruzija) un Baltijas (Lietuva, Latvija, Igaunija) tautu pasakas. Grāmatu ilustrēja visu iesaistīto dalībvalstu bērni.

Projekts „Draugu stāsti” ir paredzēts kā šī starpkultūru projekta turpinājums, veidojot Baltijas un Kaukāza starpkultūru sadarbības modeli Latvijā. Katras nācijas lepnums ir tās kultūra, savukārt katras valsts uzdevums ir rūpēties par tās ietvaros dzīvojošām tautībām tā, lai tiktu veicināts starpkultūru dialogs un notiktu savstarpējā bagātināšanās. Veidojot starpkultūru saikni tiek paplašināta valsts kultūras iekšējā daudzveidība. Cienīt savu un citas kultūras mūs aicina UNESCO konvencija „Kultūras izpausmju daudzveidības saglabāšana” (pieņemta 2005.gadā). Projekts tiek īstenots UNESCO Starptautiskās Lasīt, rakstīt un rēķinātprasmes dekādes ietvaros (2003. – 2012). 

Apzinoties nepieciešamību veicināt jauniešu radošās spējas izpausties rakstiski, kā arī kvalitatīvi sekmēt jauniešu savstarpējo un starpkultūru kvalitatīvu saziņu un domu un radošo izpausmju apmaiņu, sekmējot spēju klausīties, analizēt izlasīto un reflektēt par to gan savas kultūras, gan citu kultūru kontekstā, projekts pievērsīsies bērnu un pusaudžu jaunrades, jaunu sadarbības formu un pasaules izziņas sekmēšanai. Bērnu un jauniešu radošā izpausme- stāstu rakstīšana, lasīšana un ilustrēšana - ne tikai palīdzēs atklāt jaunus talantus, mācīties vienam no otra, bet arī savstarpēji bagātināties, caur stāstiem, interneta vidē vai nometnē iepazīstot citam cita kultūras mantojumu.
 

Projekta mērķi:

Stiprināt starpkultūru  un starppaaudžu  komunikāciju Latvijā;

Attīstīt bērnu un pusaudžu radošo darbību un audzināt tos humānisma un iecietības garā, veidojot pilsonisko apziņu, kā arī cieņpilnu attieksmi pret citu valstu tradīcijām un paradumiem;

Veicināt sabiedrības interesi par bērniem un pusaudžiem un viņu pasaules uztveri, kā arī veicināt starppaaudžu solidaritāti;

Veicināt publisku diskusiju par lasīšanas, rakstīšanas, klausīšanās un stāstīšanas ieradumu, prasmēm un tradīciju kā svarīgu personības attīstības procesa daļu.

 

Projekta darba uzdevumi:

 1. Izstrādāt projekta mājas lapu, kas domāta bērniem un pusaudžiem starpkultūru dialoga īstenošanai un veidošanai;
 2. Organizēt stāstu konkursu
 3. Organizēt balsošanu par konkursa stāstiem projekta mājas lapā, kā arī stāstu ilustrēšanu;
 4. Organizēt nometni stāstu autoriem sadarbībā ar nacionālo kultūru biedrībām un vēstniecībām;
 5. Organizēt projekta atklāšanas pasākumu
 6. Organizēt bērnu un jauniešu stāstu tematiskos lasīšanas vakarus sadarbībā ar nacionālo kultūras biedrību asociācijām un vēstniecībām
 7. Izstrādāt ieteikumus turpmākajiem projekta posmiem.

 

Projekta mērķa grupa

Projektam Draugu stāsti  ir vairākas mērķa grupas:

bērni un pusaudži (10 – 16 gadi).

nacionālo kultūras biedrību asociācijas – paredzams, ka lasīšanas vakari tiks veidoti ciešā sadarbībā ar nacionālo kultūras biedrību pārstāvjiem. Aptuvenais kopskaits: 180;

pedagogi un sociālie darbinieki, interešu izglītības speciālisti - viens no projekta mērķiem ir saistīts ar starppaaudžu un starpkultūru komunikācijas veicināšanu, tādējādi dažas projekta aktivitātes kā, piemēram, lasīšanas vakari un bērnu radošā nometne, paredz izglītības, kultūras un sociālās darbības nozares pārstāvju iesaisti.;

valsts institūcijas, nevalstiskās organizācijas, ārvalstu vēstniecības, starptautisko organizāciju pārstāvniecības Latvijā – jo projekts Draugu stāsti, ir veiksmīgs sadarbības piemērs, kā savienot aktivitātes, kas paredzētas bērniem un pusaudžiem ar aktivitātēm, kas vērstas uz starpkultūru dialoga veicināšanu.

 

Sagaidāmie rezultāti:

Projekts veicinās sociālo un starpkultūru dialogu starp bērniem un pusaudžiem, pilnveidos zināšanas par materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu, kā arī attīstīs bērnu un pusaudžu radošo darbību Latvijā.

Projekta rezultātā tiks:

 1. Izveidota projekta mājas lapa bērniem un pusaudžiem starpkultūru dialoga īstenošanai un veicināšanai;
 2. Noticis bērnu un pusaudžu stāstu konkurss;
 3. Notikusi jauno autoru nometne;

Izveidota elektroniskā grāmata „Draugu stāsti;

Notikuši 8 lasīšanas vakari (atklāšanas un noslēguma vakars, kā arī 6 tematiskie, nacionālajām kultūrām veltīti vakari).

Aktivitātes/norises laiks

Sagatavošanas posms 2009.gada aprīlis –decembris

 

 • Projekta īstenošanas darba grupas izveide 
 • Interneta mājas lapas tehniskā un saturiskā izstrāde 
 • Konkursa nolikuma sagatavošana 
 • Projekta atklāšanas pasākuma sagatavošana

   

Īstenošanas posms 2009.gada decembris – 2010.gada oktobris

2009.gada decembris projekta Interneta mājas lapas atvēršana, projekta atklāšanas pasākums un konkursa izsludināšana

2009.gada decembris – 2010.gada marts konkursa darbu iesūtīšana

2010.gada janvāris – jūnijs tematiskie lasīšanas vakari

2010.gada aprīlis konkursa darbu vērtēšana un uzvarētāju paziņošana

2010.gada maijs stāstu ilustrāciju iesūtīšana

2010.gada jūnijs nometne konkursa uzvarētājiem un elektroniskās grāmatas „Draugu stāsti”

2010.gada septembris projekta noslēguma pasākums

2010.gada oktobris projekta  rezultātu izvērtēšana un atskaišu sagatavošana

 

Projekta dalībnieki.

Organizators:

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija

Projekta vadītāja:

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Izglītības sektora vadītāja Baiba Moļņika sadarbībā ar projekta asistentu, būs atbildīga par kopējo projekta īstenošanu, lasīšanas vakaru organizēšanu un projekta sabiedriskajām attiecībām.

Projekta komanda:

Latviešu valodas aģentūras direktora vietniece  Dace Dalbiņa – stāstu konkursa organizēšana

Biedrības “Ideju forums” projektu direktore. Liene Jackeviča - projekta interneta mājas lapas administrēšana.

Izdevniecības “Liels un mazs” kopvede (projektu vadītāja) Zane Jauja, virtuālās stāstu grāmatas „Draugu stāsti” izveide.

LNB Bērnu literatūras centra direktore Silvija Tretjakova – stāstu vakaru organizēšana

Visa projekta laikā notiks sadarbība ar UNESCO nacionālajām komisijām, kā arī ar valsts institūcijām, ārvalstu vēstniecībām Latvijā un nevalstiskajām organizācijām.

   

Partneri:

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija

Latviešu valodas aģentūra

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Izdevniecība  „Liels un mazs”

Biedrība „Ideju forums”

Valodu skola „Skrivanek Baltic”

Ādažu Brīvā Valdorfa skola

Rīgas Igauņu vidusskola

Rīgas Lietuviešu vidusskola

Itas Kozakēvičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācija

 

Projektu finansiāli atbalsta Sorosa fonds Latvija